Misja: SZKOŁA TWÓRCZEGO SPOKOJU

 •  wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 •  ukierunkowana na naukę, pracę, zabawę
 •  kreatywnego myślenia
 •  chęci do działania i poszukiwania
 •  radości i humoru
 •  entuzjazmu we własnej aktywności
 •  motywowania i nagradzania

 

Najważniejszymi wartościami wychowawczymi uznawanymi w naszej szkole są:

 • Odnajdywanie w życiu codziennym tradycji takich jak: naród, ojczyzna, patriotyzm
 • Szacunek dla tradycji europejskich, narodowych, szkolnych i rodzinnych
 • Samokształcenie, aktywność poznawcza i twórcza (kreatywność)
 • Wartość solidnej nauki, rzetelność, obowiązkowość (samodyscyplina)
 • Wytrwałość w dążeniu do celu
 • Prawda jako wartość nadrzędna
 • Prawo jako wartość sama w sobie, regulująca stosunki międzyludzkie
 • Szacunek dla dobra wspólnego i własności prywatnej
 • Tolerancja dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, rasowych, światopoglądowych,  płciowych;  akceptacja innych
 • Odpowiedzialność za siebie i innych, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka
 • Przyjaźń, koleżeńskość, życzliwość
 • Współpraca alternatywą dla rywalizacji
 • Odwaga cywilna
 • Asertywność
 • Postawa prozdrowotna